Johdon mitoitus kiinteistöverkoissa

JohtoeritysKiinteistön sähköenergian jakelua ei voi hoitaa ilman toimivaa sähköverkkoa. Verkko koostuu erilaisista johdoista, joiden oikea mitoitus ja suojaus ovat keskeisiä turvallisuustekijöitä.

 

Johdon mitoitus vaikuttaa myös kulutuspisteissä sähkön laatuun sekä verkon taloudellisuuteen.

Johtimien mitoituksessa tulee tuntea sekä vaihe- ja  nollajohtimien että suojaukseen liittyvien johtimien mitoitusperusteet.

Johdonmitoitus

 

Sähköturvallisuusstandardi edellyttää sähköjohtojen ja niiden johtimien poikkipintojen mitoittamisessa useiden eri seikkojen huomioonottamista. (SFS 6000-132.6). Sähköjohtimien poikkipinnat mitoitusperusteet ovat:

  • Suurin sallittu lämpötila (=ylivirtasuojaus)
  • Sallittu jännitteenalenema
  • Suojauksen toiminnan kannalta suurin sallittu impedanssi (=automaattinen poiskytkentä)
  • Oikosulkuvirtojen todennäköisesti aiheuttamat mekaaniset rasitukset
  • Johtimiin kohdistuvat muut mekaaniset rasitukset
  • Taloudellisuus.

Johdinpoikkipinta